Według raportu Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego w 2019 roku do Policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, z czego odnotowano ogółem 35 477 rannych oraz 2909 zabitych.

Tekst: Piotr Sieńko
partner w kancelarii
Ekspert w zakresie strategii procesowej, prawa gier hazardowych, i prawa karnego gospodarczego
Napisz do autora

W porównaniu z rokiem poprzedzającym (ogółem liczba wypadków w 2018 r. – 31 674) odnotowano spadek wypadków drogowych, niemniej ich liczba nadal jest przerażająco duża.

Znaczną grupę śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych stanowią osoby, które w żaden sposób nie przyczyniły się do wypadku. Nierzadko są to osoby, które padły ofiarą brawurowej, niebezpiecznej jazdy czy niedostawania prędkości pojazdu do stanu drogi czy warunków atmosferycznych. 

Utrata osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego jest sytuacją trudną, nie tylko wiąże się ona z bólem i cierpieniem wywołanymi nagłą i nieodwracalną stratą ukochanej osoby, ale również z niepewnością co do przyszłości.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny - precyzuje art. 446 § 4 k.c. stanowiąc, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kim jest najbliższy członek rodziny?

Na próżno szukać definicji legalnej pojęcia „najbliższy członek rodziny”, jednak sądy powszechnie przyjmują, że do kręgu najbliższych członków rodziny możemy zaliczyć:

 • dzieci zmarłego,
 • rodziców zmarłego,
 • współmałżonka zmarłego,
 • rodzeństwo zmarłego,
 • dziadków,
 • inne osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych i zażyłych stosunkach.

Zdarza się, że osoba zmarła pozostawała w głębszych stosunkach emocjonalnych z osobami, z którymi nie łączyło ją formalne pokrewieństwo czy powinowactwo, czego przykładem jest stosunek konkubinatu, wobec czego aktualnie przyjmuje się, że przy ustaleniu osoby najbliższej dla zmarłego należy wziąć pod uwagę faktyczny układ stosunków pomiędzy danymi osobami.

Czym jest zadośćuczynienie

W pojęciu ogólnym zadośćuczynieniem możemy nazwać majątkową rekompensatę  niemajątkowych negatywnych doznań fizycznych i psychicznych. Innymi słowy jest to określona kwotowo forma zrekompensowania i załagodzenia  cierpienia emocjonalnego o charakterze wewnętrznym. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.

W jaki sposób oblicza się wysokość zadośćuczynienia

Ze swej natury, zadośćuczynienie powinno rekompensować w całości wszelkie negatywne doznania poszkodowanemu. Nie ma obecnie ścisłych reguł czy tabelarycznego sposobu obliczania takiego zadośćuczynienia. Jego wysokość zależy indywidualnie od stanu faktycznego sprawy. Również przepisy kodeksu cywilnego nie określają kryteriów jakie należy przyjmować przy obliczaniu zadośćuczynienia. Przyjmuje się jednak, że kryteriami jakie powinno brać się przy jego obliczaniu są:

 • stopień pokrewieństwa,
 • rodzaj i intensywność więzi rodzi,
 • rola osoby zmarłej w rodzinie.
 • wiek zmarłego i pokrzywdzonego,
 • rozmiar poniesionej krzywdy,
 • dramatyzm przeżyć,
 • długość i intensywność przebytej żałoby,
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego,
 • wystąpienie zaburzeń psychicznych, rozstroju nerwowego po stracie osoby najbliższej,
 • i inne…

Czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie po śmerci osoby najbliższej

I. Zadośćuczynienie dla męża i syna po śmierci pieszej przechodzącej przez przejście dla pieszych:

Tocząca się przed Sądem Okręgowym w Lublinie sprawa z powództwa męża i syna po śmierci żony i matki, których reprezentowała Kancelaria Adwokacka Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. z Warszawy zakończyła się zasądzeniem wysokiego zadośćuczynienia tj. kwotą 130.000,00 zł na rzecz syna i kwotą 110.000,00 zł na rzecz męża, co z wypłaconymi przez przez Ubezpieczyciela w toku postępowania przedsądowego kwotami dało kolejno na rzecz:

- syna kwotę 150.000,00 zł,

- męża kwotę 130.000,00 zł.

II. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej żony po śmierci męża w wypadku komunikacyjnym:

Reprezentowana przez Kancelarię Adwokacką Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. p. powódka dochodziła zadośćuczynienia i odszkodowania po tym jak straciła męża w wypadku komunikacyjnym. Sąd Okręgowy w Płocku zasądził na jej rzecz kwotę - 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia

- 50.000,00 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie się sytuacji życiowej.