Przyjście na świat dziecka jest procesem tak wyjątkowym, jak skomplikowanym niosącym ze sobą ryzyko wystąpienia wielu komplikacji.

Zdarza się, że do komplikacji przy porodach dochodzi w następstwie błędów medycznych. Należy mieć na uwadze fakt, że sprawy związane z błędami okołoporodowymi dotyczą nie tylko zdrowia i życia matki, ale i dziecka.

Tekst: Piotr Sieńko
partner w kancelarii
Ekspert w zakresie strategii procesowej, prawa gier hazardowych, i prawa karnego gospodarczego
Napisz do autora

Trzeba pamiętać, że w tego typu sprawach błąd może być następstwem postepowania lekarza, ale może być wywołany działaniem innych osób: pielęgniarek, położników czy innych osób stanowiących personel placówki medycznej.

Z błędem medycznym przy porodzie mamy do czynienia wówczas, gdy zostaną naruszone obowiązujące zasady postepowania przy porodzie przez lekarz, pielęgniarkę, położną, czy innego pracownika medycznego.

Przyczyny wystąpienia błędów medycznych związanych z przebiegiem ciąży oraz porodu mogą być różne. Jednym z najczęstszych błędów są błędy związane z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia.

Bardzo często dochodzi do zbyt późnej decyzji o wykonaniu u matki cesarskiego cięcia, co może powodować ciężkie konsekwencje zarówno dla życia i zdrowia matki, jaki stanu zdrowia jej dziecka. Bywają także sytuacje, gdy zachęca się matki do naturalnego porodu, mimo wskazań do wykonania cesarskiego cięcia.

Błędy okołoporodowe mogą być również związane z niewykryciem wad rozwojowych płodu, jak również niewystarczająca obserwacją stanu matki i dziecka podczas porodu.

Należy pamiętać, że w wyniku wystąpienia błędu lekarskiego przy porodzie może dojść do uszkodzenia matki, jak i dziecka, zdarzają się sytuacje skutkujące zgonami.

Jedne z najczęściej występujących komplikacji u dziecka związane są z niedotlenieniem mózgowym i idących za nim konsekwencji w późniejszym życiu, czy też wszelkich rodzajów złamań, głównie kończyn dolnych i górnych. Z kolei rodzące matki narażone są na występowanie urazów ortopedycznych oraz komplikacji urologiczne i ginekologicznych, w tym: uszkodzenie dróg moczowych, wypadnięcie macicy, rozejście się spojenia łonowego czy powstanie przetoki odbytniczo – pochwowej.

Jakie prawa przysługują matce i dziecku w wyniku błędu medycznego?

W przypadku wystąpienia błędu medycznego, zarówno matka, jak i dziecko reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych mogą domagać się w procesie sądowym o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie związane z wystąpieniem szkody przy błędnie przeprowadzonym porodzie. 

Kolejnymi uprawnieniniem jest możliwość uzyskania pełnego zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, zakupem niezbędnych środków leczniczych itp.

Ponadto, poszkodowani w wyniku błędnie przeprowadzonego porodu mogą domagać się zasądzenia przez sąd wszelkich kosztów związanych z udzielaniem matce i dziecku szczególnej opieki przez osoby trzecie.

W przypadku wystąpienia u dziecka czy matki trwałego kalectwa możliwe jest także domaganie się zasądzenia renty płatnej miesięcznie bądź renty skapitalizowanej, wypłaconej jednorazowo.

Jak zatem widać lista uprawnień jest szeroka, należy każdą sprawę badać indywidualnie i analizować ją z dużą skrupulatnością. Należy także pamiętać, że jeśli w wyniku jednego porodu doszło zarówno do uszkodzenia matki, jak i dziecka, ich uprawnienia są niezależne i mogą domagać się swoich praw indywidualnie.

Kto jest zobowiązany do odszkodowania?

Jeżeli do błędu medycznego dojdzie w placówce leczniczej, która zatrudnia osoby odpowiedzialne za błąd, należy roszczenia odszkodowawcze skierować bezpośrednio do tej placówki leczniczej.

Bardzo często szpitale i kliniki posiadają ochronę ubezpieczeniową, tj. posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji, roszczenia związane z błędem kierowane są bezpośrednio do ubezpieczyciela.  Jeśli jednak ubezpieczyciel nie przyjmie odpowiedzialności za placówkę leczniczą, wówczas odpowiedzialnością za błąd będzie obciążona sama placówka.

Zdarzają się sytuacje, kiedy za błąd medyczny odpowiedzialność będzie ponosił szpital oraz lekarz na zasadzie solidarności, a także sytuacje, gdy za błąd medyczny będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie lekarz.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i nie można kierować się jednym szablonem/wzorcem działania. Warto w sytuacjach wystąpienia szkody okołoporodowej zwrócić się do profesjonalnego podmiotu o pomoc w prowadzeniu sprawy.